Všechny výpěstky jak v lesním školkařství, tak i v okrasném školkařství pěstujeme, vysazujeme a prodáváme podle platných zákonů a předpisů.

Zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění zákona č. 232/2013 Sb.
 • Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.

 • Vyhláška č. 393/2013 Sb. o seznamech druhů lesních dřevin
 • Vyhláška č. 139/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • Vyhláška č. 83/1996 Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
 • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
 • Vyhláška č. 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů v platném znění

Technické normy

 • ČSN 482115 – Sadební materiál lesních dřevin
 • ČSN 481211 – Lesní semenářství
 • ČSN 464901 – Osivo a sadba okrasných dřevin
 • ČSN 464902 – Výpěstky okrasných dřevin
 • ČSN 839021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

Licence

 • Jsme držiteli licence k pěstování a uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin, č.j. 38866/2005-16210/1554 ze dne 30.11.2005 a prodloužené 21.9.2010, vydané Ministerstvem zemědělství České republiky, podle zákona č. 149/2003 Sb.
 • Jsme držiteli osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin, č.j. UKZUZ 207080/2021 ze dne 12.3.2021, vydané Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, podle zákona č. 326/2004 Sb.
 • Číslo jednotné registrace 3113-L